Sklep Internetowy Little DOT dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta oraz w innych przepisach obowiązującego prawa. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.
I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. Sprzedający; Usługodawca - Sklep internetowy Little DOT prowadzony przez Little DOT Gabriela Daszczyk, ul. Gustawa Morcinka 33, 44-284 Pstrążna, NIP: 642-292-51-43, REGON: 383546162. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Dane kontaktowe: kontakt@littledot.pl, tel. +48 608 404 915.
 2. Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konsument - zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
 5. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; lub osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 6. Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 8. Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Little DOT;
 9. Sklep Internetowy (Sklep) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.littledot.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 10. Produkt - minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
 11. Usługi - wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną (poprzez Sklep Internetowy) przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin. Usługobiorca może samodzielnie modyfikować zakres Usług za pomocą odpowiednich ustawień funkcjonalności Konta Klienta.
 12. Karta produktu - pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.
 13. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Little DOT a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 14. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 16. Ustawa o ochronie danych osobowych - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662).
 17. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 18. Formularz Rejestracji - formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 19. Formularz Zamówienia - Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 20. Konto Klienta - Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 21. Newsletter - Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
 22. Koszyk - lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.
 23. Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
 24. Odbiór - wydanie produktu Klientowi przez firmę przewozową, w terminie i w miejscu wskazanym w Zamówieniu, w stanie kompletnym, potwierdzone podpisanym dokumentem.
II. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem www.littledot.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Little DOT, działający pod adresem www.littledot.pl, prowadzony jest przez Little DOT Gabriela Daszczyk, ul. Gustawa Morcinka 33, 44-284 Pstrążna, NIP: 642-292-51-43, REGON: 383546162. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  • rodzaje i zakres Usług Świadczonych Drogą Elektroniczną przez Usługodawcę;
  • zasady świadczenia tych Usług (w tym dokonywania rejestracji i korzystania z Konta Klienta, składania Zamówień w ramach Sklepu Internetowego);
  • tryb postępowania reklamacyjnego;
  • zasady zawierania i rozwiązywania Umów o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną oraz Umów Sprzedaży.
 5. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient/Usługobiorca powinien spełniać niżej podane wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca. Klient powinien posiadać:
  • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  • dostęp do poczty elektronicznej;
  • przeglądarkę internetową (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome) w najaktualniejszej wersji na wspieranym aktualizacjami systemie operacyjnym;
  • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: strona responsywna;
  • włączoną w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 6. Klient/Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 7. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Little DOT zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 9. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu Internetowego.
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.littledot.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie prawdziwych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 4. Little DOT może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
  • podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
  • dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu Internetowego,
  • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Little DOT za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Little DOT.
 5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Little DOT.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach strony usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 7. Klient/Usługobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  • niepodejmowania działań, takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
  • korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Little DOT,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
IV. Zawarcie umowy sprzedaży
 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia.
 2. Złożenie Zamówienia przez Klienta stanowi złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu określonego w Zamówieniu.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dokonać łącznie trzech kolejnych kroków:
  • wypełnić Formularz Zamówienia (w tym kroku istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji przez Klienta wprowadzanych danych - w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w Sklepie Internetowym) w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
  • dokonać akceptacji treści Regulaminu, podanie prawdziwych danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe; a następnie
  • na stronie Sklepu Internetowego zawierającej podsumowanie danych wprowadzonych przez Klienta w Formularzu Zamówienia, takich jak opis wybranych produktów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów, należy zaznaczyć pole „kupuję i płacę”.
 4. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Little DOT Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 5. Po złożeniu Zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania Zamówienia, zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Klienta, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem.
 6. Umowa Sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Klienta na wskazany przez niego w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, wiadomości elektronicznej od Sprzedawcy, w której Sprzedawca przyjmuje ofertę Klienta (Zamówienie). W tej samej wiadomości e-mail Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 8. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (Regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.
V. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z Usługobiorcą z chwilą:
  • skorzystania przez Usługobiorcę z Usługi Elektronicznej Formularz Zamówienia i/lub Newsletter lub
  • z chwilą prawidłowego wypełnienia Formularza rejestracyjnego i zaakceptowania Regulaminu poprzez odznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru – w przypadku Usługi Elektronicznej Konto. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu adresu e-mail i hasła.
 2. Sprzedawca świadczy następujące Usługi: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter:
  • Konto - korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę:
   1. wypełnieniu Formularza Rejestracji
   2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”,
   3. potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
   W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługobiorca uzyskuje dostęp do utworzonego Konta za pomocą swojego adresu e-mail oraz podanego podczas rejestracji hasła. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@littledot.pl lub też pisemnie na adres: Little DOT Gabriela Daszczyk, ul. Gustawa Morcinka 33, 44-284 Pstrążna. Usunięcie Konta nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu żądania Usługobiorcy.
  • Formularz Zamówienia - korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  • Newsletter - korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu odpowiedniego pola. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez klikniecie w link wypisu w stopce newslettera, wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@littledot.pl.
VI. Ceny i sposoby płatności
 1. Informacja o cenie zakupu Produktu podawana na stronie sklepu ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta e-maila z potwierdzeniem przyjęcia złożonego przez Klienta zamówienia zakupu wybranych Produktów.
 2. Ceny produktów w sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który odrębnie określony jest w zakładce Koszty dostawy oraz wskazany jest w procesie składania Zamówienia.
 3. O łącznej cenie Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności określonej w Umowie Sprzedaży ceny za Produkt i kosztów dostawy:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy:

   ING BANK 26 1050 1403 1000 0097 1503 6308 Little DOT Gabriela Daszczyk ul. Gustawa Morcinka 33 44-284 Pstrążna

 5. Podczas wypełniania Formularza Zamówienia Klient zobowiązany jest do wyboru sposobu płatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
 6. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy Sprzedaży Produktów oferowanych przez Sklep przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
VII. Dostawa
 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Dostawa Produktów odbywa się na terenie Polski pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 3. W przypadku dostawy za granicę Polski niezbędny jest kontakt ze Sprzedającym przed złożeniem Zamówienia w celu ustalenia i potwierdzenia kosztu takiej przesyłki.
 4. Dostawa zamówionych Produktów realizowana jest za pośrednictwem:
  • Poczty Polskiej,
  • Kuriera Inpost,
  • Paczkomatów Inpost.
 5. Koszty dostawy zostały podane w zakładce Czas i koszty dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w procesie składania Zamówienia.
 6. W przypadku zakupu dwóch lub więcej Produktów, produkty te dostarczane będą w jednej przesyłce/paczce, wybranego typu przesyłki. Naliczony w takim przypadku zostanie tylko jeden koszt dostawy.
 7. Czas dostawy Zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego metody wysyłki i liczony jest od dnia wysyłki Zamówienia.
 8. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Produktu w transporcie. Jeżeli Produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady. Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
VIII. Realizacja zamówienia
 1. Po złożeniu przez Kupującego Zamówienia, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 4 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Kupujący uiści płatność za złożone zamówienie w postaci przelewu tradycyjnego na rachunek bankowy Sprzedawcy. Zobowiązany jest on opłacić zamówienie w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane.
 3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki przez Sprzedającego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.
 4. Czas realizacji zamówienia dla każdego Produktu podany jest w Sklepie w Karcie produktu, a dla Zamówień złożonych z wielu Produktów, jest najdłuższym terminem określonym na Kartach produktów. Czas realizacji Zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za Zamówienie.
 5. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego.
 6. Wysyłka Zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego podczas składania Zamówienia.
IX. Dane osobowe i pliki cookies
 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedający.
 2. Kupujący może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Kupującego w celu realizacji zamówienia.
 4. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Usługobiorców lub Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Usługobiorców lub Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto).
 6. Po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego, Administrator może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja Zamówienia, np. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług, czy też wyrażenie przez Klienta opinii o zawartej Umowie Sprzedaży.
 7. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnianych mu danych osobowych.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
  • ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182),
  • rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100, poz. 1024).
  • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Kupującemu przysługują prawa określone w aktach prawnych, o których mowa w ust. 8 powyżej, w tym w szczególności do:
  • wglądu do swoich danych osobowych,
  • żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 10. W przypadku udzielenia przez Usługobiorcę lub Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 11. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. na stronach:
 12. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Kupującego, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.
 13. Administrator informuje Kupującego, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Kupującego. W takiej sytuacji, korzystanie ze Sklepu przez Kupującego może być utrudnione.
 14. Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Kupującego usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Kupujący.
 15. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego Sklepu Internetowego.
 16. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
  • Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
  • Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.
  • Certyfikat SSL.
X. Prawo odstąpienia od umowy
 1. Prawo odstąpienia od umowy:
  1. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem pkt 5 poniżej.
  2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
   • dla Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:
    1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo
    2. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
   • dla Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną – od dnia zawarcia tej umowy.
  3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument musi poinformować nas (Little DOT Gabriela Daszczyk, ul. Gustawa Morcinka 33, 44-284 Pstrążna, kontakt@littledot.pl) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku Umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. Skutki odstąpienia od umowy:
  1. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy na następujący adres pocztowy: Little DOT Gabriela Daszczyk, ul. Gustawa Morcinka 33, 44-284 Pstrążna, z dopiskiem: „Odstąpienie od umowy - sklep internetowy”, Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
  4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
XI. Reklamacje dotyczące Produktów
 1. Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:
  1. Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Konsumenta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym oraz w Ustawie o Prawach Konsumenta.
  2. Reklamacje można składać:
   • na piśmie pod adres: Little DOT Gabriela Daszczyk, ul. Gustawa Morcinka 33, 44-284 Pstrążna;
   • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@littledot.pl;
   • lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
  3. Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Klientowi Produktu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.
  4. W składanej reklamacji zaleca się:
   • podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
   • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna) - zalecenia te mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji;
   • podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.
  5. Reklamacje można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie Produktu wraz z pisemnym opisem wady, przesyłką pocztową lub inną formą przesyłki, na adres: Little DOT Gabriela Daszczyk, ul. Gustawa Morcinka 33, 44-284 Pstrążna, z dopiskiem: „Reklamacja - sklep internetowy”. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany Produkt. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  6. Jeżeli Produkt ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:
   • złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Produktu, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Produkt na wolny od wad albo wadę usunie, albo
   • żądanie wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady.
  7. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.
 2. Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku podstępnego przemilczenia przez nas wady.
XII. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
 1. Little DOT podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Usługobiorców.
 2. Usługobiorca może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: kontakt@littledot.pl
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości, żądania Usługobiorcy, oraz dane kontaktowe składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
XIII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
  • Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
  • Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
XIV. Postanowienia końcowe
 1. Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą Umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym, a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną, Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.